Nuorten ympäristö- ja yrittäjyyskasvatushanke

Hakija

Pälkäneen nuorten ympäristökasvatushankkeen hakijana on Luopioisten Yrittäjät ry. Hankkeessa ovat mukana myös Pälkäneen Yrittäjät ry, Pälkäneen 4H-yhdistys, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Pälkäneen kunta, Pälkäneen yhteiskoulu ja lukio sekä Anna Tapion koulu. Hankkeen vastuuhenkilönä on Luopioisten Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Sari Päätalo.

Hankkeen toteutusta ohjaamaan perustetaan hankeryhmä, johon kootaan edustajat kaikista hankkeessa mukana olevista tahoista. Hankeryhmä vastaa hankkeen koordinoinnista. Hankeryhmän sihteerinä ja hankkeen yhteyshenkilönä toimii ympäristöasiantuntija Marja-Liisa Suomalainen/Sirium Oy.

Hanke tekee yhteistyötä Luopioisten Säästöpankkisäätiön vuoden 2021 alussa käynnistämän Suvi -vesiensuojeluhankkeen kanssa.

Hankkeen tarve ja tausta

Nuoret ovat ympäristötietoisia ja ympäristön tila aiheuttaa monelle nuorelle ahdistusta. Nuorten ympäristökasvatushankkeen avulla nuorille tarjotaan osaamista ja keinoja toimia ympäristön hyväksi.

Nuoret tarvitsevat tulevaisuuttaan varten työelämätaitoja. Erityisesti maaseudun nuoret tarvitsevat myös yrittäjyyskasvatusta, sillä valmiita työpaikkoja on vähemmän tarjolla kuin kaupungeissa. Yrittäjinä nuorilla on paremmat mahdollisuudet jäädä asumaan kotiseudulleen.

Hanke keskittyy vesiensuojeluun, sillä vesistöt ovat Pälkäneellä keskeinen elementti. Vesistöjen ekologinen tila alueella on pääosin hyvä, mutta ilmastonmuutoksen kiihdyttämä kiintoaineen ja ravinteiden valuminen vesistöihin aiheuttaa rehevöitymistä myös Pälkäneellä. Muutokset näkyvät järvissä veden värin tummentumisena ja samentumisena, muutoksina kalastossa ja kasvillisuudessa sekä sinileväkukintoina.

Pälkäneellä on keväästä 2018 lähtien käyty alustavaa keskustelua koko kunnan alueen kattavasta vesiensuojeluhankkeesta. Kesällä 2020 Luopioisten Säästöpankkisäätiö teki aloitteen työn käynnistämisestä ja Suvi-hanke käynnistyi säätiön omarahoituksella vuoden 2021 alussa.

Suvi-hanke tarjoaa nuorten ympäristökasvatushankkeelle aktiivisen ja innostavan toimintaympäristön, laajan asiantuntijaverkoston niin vesistönsuojelussa, viestinnässä, ympäristökasvatuksessa, työelämätaidoissa kuin yrittäjyydessä sekä tilaisuuksia harjoitella ympäristötoimittajan ja -lähettilään työtä.

Toiminta-alue, kohderyhmät ja tavoitteet

Pälkäneen nuorten ympäristökasvatushanke kouluttaa nuoria vesiensuojelulähettiläiksi ja koululaisten vesistöpajan ohjaajiksi. Lähettiläskoulutuksen osa-alueina ovat vesiensuojelu, viestintä ja neuvojana toimiminen. Ohjaajakoulutus sisältää lisäksi opetusta lasten ja nuorten ohjaamiseen.

Koulutuksen käyneille nuorille tarjotaan mahdollisuus toimia vesiensuojelulähettiläinä ja koululaisten vesistöpajan ohjaajina Pälkäneellä vuonna 2021. Lisäksi nuorille tarjotaan yrittäjyyskoulutusta ja mahdollisuutta ohjattuun 4H-yrityksen perustamiseen.

Hankkeella on kolme eri kohderyhmää
1. Pälkäneläiset 15-20 -vuotiaat nuoret
2. Vesistöpajoihin osallistuvat pälkäneläiset koululaiset (5-6 -luokkalaiset)
3. Vesiensuojelulähettiläiden toteuttaman viestinnän kohderyhmät

Vesiensuojelulähettiläiden tehtäviin kuuluu tiedon hankintaa, viestinnän suunnittelua ja toteutusta sekä hankkeen esittelyä ja vesiensuojeluneuvontaa paikallisissa tapahtumissa. Viestintäkanavina ovat pääasiassa erilaiset sosiaalisen median alustat, jonne nuoret tuottavat tekstiä, kuvaa ja videoita.

Viestinnän kohderyhminä ovat pälkäneläiset asukkaat, maatalousyrittäjät, metsänomistajat, vesistöjen virkistyskäyttäjät, kesäasukkaat ja alueella matkailevat henkilöt. Kohderyhmän laajuus on noin 10-13 000 henkilöä. Arvio perustuu Pälkäneen asukaslukuun (6 400 asukasta) ja kesäasuntojen määrään (4 200 kpl).

Nuorten toteuttamana viestinnällä on erityinen vaikuttavuus eri ikäryhmissä. Nuoret omaksuvat helpoimmin oman viiteryhmänsä tuottamaa tietoa ja myös aikuisten keskuudessa nuorten sanoma otetaan paremmin vastaan kuin asiantuntijoiden tuottama tieto.

Vesiensuojelulähettiläiden toteuttamalla viestinnällä vaikutetaan kohderyhmien vesiensuojeluun liittyvään tietoisuuteen sekä asenteisiin. Tavoitteena on aktivoida ihmisiä toimimaan paikallisten vesistöjen hyväksi.

Yhteys Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelmaan sekä Pirkan Helmet ry:n strategiaan

Pälkäneen nuorten ympäristökasvatushanke tarjoaa nuorille mahdollisuuksia verkostoitumiseen, oman ympäristö- ja viestintäosaamisen kehittämiseen sekä työelämätaitojen kehittymiseen. Hanke lisää yhteistyötä yhdistysten ja oppilaitosten välillä sekä nuorten ja aikuisten välillä.

Hankkeen kautta toteutettavan viestinnän avulla vaikutetaan ihmisten asenteisiin ja aktivoidaan heitä toimimaan ympäristön hyväksi.

Toimenpiteet ja aikataulu

Hanke tarjoaa nuorille koulutusta vesiensuojelussa, viestinnässä, neuvonnassa, lasten ohjaamisessa ja yrittäjyydessä. Koulutukseen osallistuneille nuorille tarjotaan mahdollisuuksia toimia vesiensuojelulähettiläinä ja lasten vesistöpajojen ohjaajina sekä tehdä aiheeseen liittyvää viestintää paikallisissa medioissa.

Hanke käynnistyy omalla riskillä 15.1.2021 ja päättyy 31.3.2022.

Toimenpiteet ja alustava aikataulu on esitetty tarkemmin seuraavassa taulukossa.

Hankkeesta tiedottaminen

Nuorten ympäristökasvatushankkeen käynnistymisestä tiedotetaan aktiivisesti yhteiskoulussa, lukiossa, Anna Tapion koulussa, paikallisissa some-ryhmissä, Sydän-Hämeen Lehdessä sekä mukana olevien yhdistysten tapahtumissa ja viestintäkanavilla.

Vesiensuojelulähettiläiden työ on suurelta osin viestintää ja sen suunnittelua, joten hanke tulee näkymään paljon eri medioissa Pälkäneellä.

Riskit ja toteutuksen arviointi

Nuorten ympäristökasvatushankkeen suurin riski liittyy nuorten osallistumisaktiivisuuteen. Tätä pyritään nostamaan tiedottamalla hankkeeseen osallistumisen hyödyistä (osaamisen kehittyminen, kesätyömahdollisuus, työelämävalmiudet, yrittäjyyskoulutus) nuorille sekä heidän vanhemmilleen.

Hankkeen toteutusta arvioidaan osallistuvien nuorten määrän sekä heiltä ja viestinnän kohderyhmiltä kerättävän palautteen avulla.

Kaikki määrälliset ja laadulliset tulokset kootaan hankkeen loppuraporttiin toukokuussa 2022.